sep 08

De AOW: aanspraken stijgen en de AOW leeftijd en doorwerken

De AOW en de pensioenen geven veel stof tot schrijven, en zijn dagelijks in beweging, wat dan weer veel onrust en spanningen geeft in de samenleving.

Pensioenfondsen gaan korten

De AOW: aanspraken stijgen en de AOW leeftijd en doorwerken

  • AOW aanspraken stijgen snel
  • Makkelijker doorwerken na AOW-leeftijd
  • Versnelde verhoging van AOW-leeftijd betreft zestiger het meest

AOW-aanspraken stijgen snel 

Maandag meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) dat de AOW-aanspraken tussen 2008 en 2014 bijna dubbel zo hoog zijn geworden.

De AOW-aanspraken worden de reserves genoemd die nu aan moeten worden gehouden zodat alle pensioengerechtigden in de toekomst een AOW-uitkering uit kan worden betaald, als de AOW net als het aanvullend pensioen zou worden gefinancierd.

De AOW-aanspraken bedroegen in 2008 797 miljard euro, volgens de berekening kwamen de aanspraken op 1 januari 2014 echter al op 1 356 miljard euro uit. Als we dit bedrag van de berekening van 2014 met het bbp (bruto binnenlands product) vergelijken dan zien we dat het 208 procent hiervan uitmaakt. Het bbp is de totale waarde van de door Nederland in één jaar geproduceerde goederen en diensten.

Vergelijk van aanvullend pensioen 

Op dezelfde peildatum stond het aanvullend werknemerspensioen gelijk aan 157 procent van het bbp, dat houdt dus in dat de AOW-aanspraken deze nu met ruim 50 procent bbp overtreffen.

De AOW-aanspraken en de aanspraken op het aanvullend pensioen zijn allebei sterk gestegen in de laatste jaren. Gedeeltelijk is de vergrijzing de reden hiervan, maar de lage rente heeft hier ook veel invloed op. Namelijk zorgt de lage rente er voor dat er van uit moet worden gegaan dat de opgebouwde reserves een lager rendement zullen hebben, dit betekent dat hogere reserves nodig zullen zijn.

Een fictief bedrag 

De aanspraken zijn door het CBS op een gelijke manier als een pensioenfonds berekend. Bij berekeningen houden pensioenfondsen rekening met bijvoorbeeld de rentestanden en de opbrengst van beleggingen. Voor de AOW worden echter geen reserves belegd, dat houdt dus in dat het hier over een fictief bedrag gaat.

Ieder jaar wordt de AOW via de premie volksverzekering door werkenden betaald, deze premie wordt automatisch op het salaris ingehouden. In een jaar dat er niet genoeg premies worden betaald om AOW uit te keren aan alle pensioengerechtigden wordt de rest door de overheid bijgelegd.

Europese pensioen richtlijnen 

De berekening werd door het CBS gemaakt in het kader van Europese richtlijnen. De cijfers moeten een heldere blik in de houdbaarheid van het Nederlandse systeem voor de AOW geven.

Alle EU-landen zijn in 2017 verplicht om van alle pensioenverplichtingen en pensioenaanspraken van de overheid en van werkgevers een overzicht te geven. Dit zal dan het vergelijken van de cijfers van de lidstaten van de EU mogelijk maken.

Makkelijker doorwerken na AOW-leeftijd 

Het wordt voor ouderen steeds eenvoudiger om nadat ze de AOW-leeftijd bereiken, dus automatisch worden ontslagen volgens veel cao’s en het staatspensioen AOW krijgen, door te blijven werken. Het in dienst nemen of houden van 65-plusser wordt voor werkgevers goedkoper en makkelijker.

Dit komt door een wetsvoorstel dat minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher in heeft gereikt. Hoewel SP fel tegen het voorstel van Asscher is en de PVV nog twijfelt is het toch zeker dat met een ruime Kamermeerderheid van dit wetsvoorstel gerekend kan worden. Hierbij horen de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, D66 en SGP en ook op de regeringspartijen PvdA en VVD.

Kans op normaal dienstverband 

Nu kunnen 65-plussers na hun AOW alleen doorwerken via een uitzendbureau of als zzp’er. Minister Asscher wil hier met zijn wet verandering in brengen, hij wil dat er kans op een normaal dienstverband is, tijdelijk contact of niet. De wet zal er voor zorgen dat de meeste werknemersverzekeringen niet geldig zijn voor 65-plussers en hierdoor worden deze goedkoop voor werknemers.

Het betekent dat er geen premies moeten worden betaalt door werkgever en ook niet door werknemer. Dit houdt dus in dat er van het brutoloon veel minder af gaat, hierdoor kan een werknemer dus met een lager salaris genoegen nemen.

Onder andere zal de werkgever een 65-plusser die ziek wordt niet verplicht twee jaar door moeten betalen. Hier zal een maximum worden ingesteld, dit zou er toe moeten leiden dat de vrees voor een lange verplichte doorbetaling bij de werkgever verdwijnt. Asscher had het maximum op zes weken gezet, de ChristenUnie en PvdA, vinden dat echter te kort en willen hier dertien weken van maken. In het debat gaf Asscher aan dat hij daarmee geen probleem heeft, maar dan moet er ook een wijzigingsvoorstel van D66 en VVD aangenomen worden. Dit moet volgens Asscher zorgen voor het behouden van het balans in het wetsvoorstel.

Nieuwe wet zorgt voor Verdringen 

De vakbonden en de SP willen deze wet tegenhouden, omdat het tot verdringen zou leiden. Omdat 65-plussers voor werkgevers goedkoop zijn zou dit als resultaat hebben dat de iets jongere groep niet aan de bak komt. Asscher geeft echter aan dat hiertegen maatregelen zijn genomen. Op korte termijn zou er volgens het Centraal Planbureau slechts in geringe mate sprake kunnen zijn van verdringing en op langere termijn zou er in het geheel geen sprake hiervan zijn.

Versnelde verhoging van AOW-leeftijd betreft zestiger het meest 

Het informatieplatform ‘Wijzer in geldzaken’, een initiatief van het ministerie van Financiën, waarschuwt, dat vooral Nederlanders die rond de zestig jaar zijn betroffen zijn door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd.

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het versnelde verhogen van de AOW-leeftijd.

Zoals het er momenteel uitziet zou de leeftijdsgrens van 67 jaar pas in 2023 bereikt worden, maar dit zou volgens de nieuwe afspraken al heel wat eerder zijn, in 2021.

Als daarna blijkt dat de levensverwachting nog verbeterd is, dan kan dat er toe leiden dat de pensioenleeftijd nog verder verhoogd wordt.

AOW-uitkering later

De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog, dit leidt er toe dat de AOW-uitkering aan mensen tussen de 58 en de 64 jaar later uit wordt gekeert. Hier handelt het zich om een verschil van een tot negen maanden, hoeveel later men de uitkering krijgt ligt aan de geboortedatum.

‘Wijzer in geldzaken’ stelt, dat vooral mensen van tussen de 59 en 62 jaar er rekening mee moeten houden dat ze hun AOW heel wat later dan gedacht zullen krijgen.

Overbruggingsregeling van het kabinet

Voor iedereen die voor het eerst in de periode van 2016 tot 2024 AOW zou moeten krijgen heeft deze versnelling gevolgen, dat is dus iedereen die uiterlijk vorig jaar 58 jaar geworden is. De wet heeft geen gevolgen voor iedereen die na 31 december 1956 geboren is.

Voorbereiding treffen is niet meer voor iedereen op tijd mogelijk, daarom is er een overbruggingsregeling bedacht door het kabinet. Deze regeling zal voor Nederlanders met een relatief laag inkomen, die van prepensioen- of vutregeling al tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 gebruik maakten,zijn.

Vanaf 65 jaar tot aan de AOW-leeftijd krijgen deze mensen een uitkering. Iedereen die voor deze regeling niet in aanmerking komt moet zelf een oplossing zoeken voor een eventueel pensioengat, hierbij is keuze tussen eerder uit laten keren van een deel van een zelf opgebouwd pensioen, extra sparen of  langer doorwerken.

Vakbonden hebben zorgen

Deze aanpassingen brengen voor de vakbonden zorgen met zich mee, veel menseen zouden met een  pensioengat te maken krijgen, omdat een bepaalde groep mensen hun pensioen later krijgen dan voorzien.

Ook vrezen de bonden dat te verwachten is dat meer mensen langen zullen willen doorwerken, hierdoor zou dan een extra krapte op de arbeidsmarkt ontstaan.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://mijnpensioenoverzicht.org/de-aow/

Geef een reactie

Your email address will not be published.